Ratsfraktion

Ratsvorsitzende

1. stv. Bürgermeisterin

Fraktionsvorsitzender

stv. Fraktionsvorsitzende

stv. Fraktionsvorsitzender

Fraktionsgeschäftsführer

Ratsfrau

Ratsherr

Ratsherr

Ratsherr

Ratsherr

Ratsherr

Ratsherr

Ratsherr

Ratsherr